ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Lunteren (Gelderland) Hotel Lunteren (Gelderland)

Photos of Lunteren, Gelderland

photos found. 1275. Photos on the current page: 15
1 
1
20200622_001
20200622_001
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-06-22 21:29:56
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'24"N - 5°39'11"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
22-04-2020 CXX 5032, Doesburgerbuurt Peteweg
22-04-2020 CXX 5032, Doesburgerbuurt Peteweg
 • Author: Jan-Mark Schout Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-04-22 15:07:33
 • Geographical coordinates of the taken: 52°4'11"N - 5°38'32"O
 • Aan de aanvang van een nieuw decennium was de stemming allerzijds zeer positief, dankzij een gestadige economische groei mocht de situatie van ons vaderland tamelijk florissant genoemd worden. Eenieder maakte zich weinig zorgen over de dag van morgen en vele agenda's werden in rap tempo gevuld met geplande vakanties, carrièreplannen en wat dies meer zij. Niemand had echter kunnen bevroeden dat één klein virus dit alles geheel door elkander kon gooien, waardoor des mensen bestaan eensklaps op zijn grondvesten schudde en onze nietigheid op dit aardrijk andermaal werd aangetoond. U begrijpt het reeds, we spreken in dezen over het gevreesde, doch tegelijk omnipresente coronavirus. Deszelfs aanvang vond plaats in 's werelds grootste dictatuur, meer bepaald in de Chinese miljoenenstad Wuhan. In deze stad stierven eind 2019 plotsklaps verscheidene mensen op een mysterieuze wijze aan een ogenschijnlijk weinig bedreigende longontsteking. De mensheid bleek met een nieuw virus te maken te hebben, te weten het SARS-CoV-2-virus, waarbij de bijbehorende ziekte COVID-19 werd genaamd, hetgeen in de volksmond reeds gauw de korte naam 'corona' kreeg toebedeeld. Vanzelfsprekend werd in het begin getracht de mysterieuze sterfgevallen buiten de publiciteit te houden, doch nademaal vele mensen geïnfecteerd werden met het zeer besmettelijke coronavirus kreeg ook de buitenwereld lucht van deze ziekte. Het nieuwe coronavirus is in feite niet veel anders dan de griepvirussen die jaarlijks voor een heuse griepgolf zorgen, doch twee factoren leidden ertoe dat het nieuwe coronavirus als buitengewoon bedreigend werd gezien: ofschoon vele mensen nauwelijks iets van het virus gevoelden, was het virus wel zeer besmettelijk, terwijl het feit dat het een nieuw virus betrof er anderzijds toe leidde dat niemand weerstand kon bieden tegen dit nieuwe virus. Hierdoor mag het virus gelijkenissen vertonen met de vele griepvirussen, deszelfs uitwerking was echter vele malen erger. De ziekte verspreidde zich zeer snel over de stad, waarbij vele mensen besmet raakten en een deel hunner aanvankelijk geen klachten vertoonden, doch daarna snel het tijdelijke met het eeuwige verwisselden na een korte, doch heftige longontsteking. De bede dat het virus zich niet al te zeer zou verspreiden smolt echter reeds gauw als sneeuw voor de zon toen ook mensen uit de rest van China met het coronavirus besmet raakten. De Chinese overheid nam draconische maatregelen om het virus in te dammen, noodhospitalen werden in een recordtempo gebouwd om de vele patiënten te kunnen verzorgen, terwijl de vele oosterlingen wekenlang in hun huis werden opgesloten. Ondanks het zeer besmettelijke karakter van het coronavirus leidde dit alles in onze contreien tot nul en generlei beroering. Een wereldwijde pandemie die de levens veler mensen kost, dat was immers iets uit het verleden. Ondanks het feit dat het openbare leven in China ten enenmale stil was gevallen, leefde men in het Westen voort zoals voorheen, alsof er niets aan de hand ware. Langzaam maar zeker begon dit echter te schuiven. Het virus bleek de landsgrenzen te hebben overschreden en ook in Zuid-Korea overleden vele mensen aan deze gevreesde ziekte. Het was echter wel Zuid-Korea, een land in het verre Oosten - nog steeds niet bedreigend dus. Toen het virus ook Europa bereikte door voet aan wal te zetten in Italië, begon een deel onzer toch ietwat onrustiger te worden, nu het virus immers steeds dichterbij kwam. Ook in Italië verspreidde het virus zich in een ongekend hoog tempo onder de bevolking, hetwelk tot dramatische toestanden op de intensive cares in de hospitalen leidde. Vervolgens was het feitelijk een kwestie van tijd vooraleer het virus ook in Nederland arriveren, uiteindelijk werd op 27 februari het eerste bestemmingsgeval gemeld. Desondanks bleven velen er nog altijd rustig onder, de kans dat het virus ons persoonlijk zou raken was nog altijd zeer gering. Wel, toen het virus ook in Nederland zich verspreidde – met name in Noord-Brabant in het begin – begonnen de gemoederen wat onrustig te raken. Toen de intensive cares hier te lande eveneens volstroomden met vele coronapatiënten, begon de ernst van het virus langzamerhand door te dringen bij de meesten onzer. Het keerpunt was wel het begin van de intelligentie lockdown, dewelke op de persconferentie van 12 maart werd aangekondigd. De hogescholen en universiteiten sloten hun deuren, alle evenementen werden verboden en thuiswerken werd de norm waar mogelijk. Wat volgde was een haast bizarre ommekeer, eensklaps veranderde het leven drastisch. Als ik op de volgende dag met de trein reisde, waren de gevolgen reeds ten dele zichtbaar: het aantal reizigers was zienderogen afgenomen en bij tijd en wijle werden de eerste mensen met een mondkapje op gezien. De volgende dag, zaterdag 13 maart, maakte ik mijn – zo later bleek – voorlopig laatste reis naar België. Met name deze dag was toch wel heel bijzonder voor mij, dikmaals was ik de enige reiziger in de ganse coupé, vervoersbewijzen werden niet meer gecontroleerd en des avonds was het niet meer mogelijk om een frietje in de frituur te eten, daar het zitgedeelte was afgesloten. Ja, het leven begon echt te veranderen… Slechts één dag later werd de intelligente lockdown andermaal verstrengd. Ook de basisscholen en het voortgezet onderwijs sloten hun deuren, terwijl de horeca eveneens gedwongen werd te sluiten. Het devies was voortaan als volgt: beperk de sociale contacten, vermijd onnodige activiteiten buitenshuis en houd anderhalve meter afstand aan. Ofschoon het virus vanzelfsprekend de meeste impact had op hen, die daadwerkelijk besmet raakten en dikwijls zelfs overleden aan corona, had het virus ook een grote impact op de zorg, waar men te kampen had met de overvolle intensive cares vol coronapatiënten. Tegen het einde van maart begon de vraag zelfs op te komen wat men moest doen, als er simpelweg niet genoeg bedden over waren… Door de ingrijpende maatregelen begon het aantal opnames echter op dit kritieke punt te dalen, waardoor deze angst nooit werkelijkheid is geworden. Desondanks had het coronavirus ook een grote invloed op het leven van hen, die niet besmet raakten. Ach, welk een impact bleek corona immers op ons aller leven te hebben. Vakanties konden niet meer doorgaan, vrienden konden niet meer worden ontmoet, kerkdiensten werden afgeschaft, een avond uit eten kon geen doorgang meer vinden – waarlijk, op bijkans alle facetten van ons bestaan oefende dit virus zijn invloed uit. De vele weken die volgden waren derhalve zekerlijk weken die wij nimmer zullen vergeten. Dikmaals kwamen mensen slechts buiten om boodschappen te doen, daar het merendeel der bevolking ook nog eens thuis werkte. In het openbaar vervoer zakte het aantal reizigers in tot circa vijf procent van het normale aantal, waardoor het zelfs op een station als Utrecht Centraal een rariteit was om een reiziger waar te nemen. Ofschoon het weder te dien dage zeer goed was, kon daar nauwelijks van genoten worden, daar het immers ongewenst was om onnodig buiten te zijn. We mogen dientenvolge van een geluk spreken dat de lockdown in Nederland nog niet zo streng was als in Spanje, waar het zelfs verboden was om buiten te komen voor activiteiten die niet strikt noodzakelijk waren. Waar het eens zo vanzelfsprekend was voor Uw fotograaf om naar België te gaan, was dit eensklaps onmogelijk geworden, sedert 18 maart sloten de zuiderburen hun grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen. Vele weken lang kwam ik derhalve niet verder dan één dorp verderop, ook mijn leefwereld werd dus zeer beperkt. Na vele weken zonder sociale contacten werd de drang naar vrijheid schier onhoudbaar. Eens te meer werd immers ervaren hoe belangrijk het is om niet enkel lichamelijk, doch ook geestelijk gezond te zijn. Zodoende maakte ik plannen om op 22 april voor het eerst in vele weken weer eens verder dan een dorp verderop te gaan, teneinde wat afleiding te hebben in deze moeilijke tijd. Daar de grens met België nog altijd gesloten was, diende de plek van bestemming wel ergens in Nederland te liggen. Na enige beraadslagingen kwam de Valleilijn bovendrijven, een sfeervolle enkelsporige spoorlijn in het midden des lands, dewelke Amersfoort met Ede verbindt. Sedert 2006 verzorgt Connexxion het treinvervoer op deze lijn, waarbij het merendeel der treinen met een der vijf Protostreinstellen rijdt. Daar de fabrikant dezer treinstellen – Fahrzeugtechnik Dessau (FTD) – reeds gauw na de productie failliet ging, zijn de vijf Protosstellen op de Valleilijn de enige treinen in de ganse wereld van dit type. Tesamen met het feit dat de Valleilijn dikwijls kenmerken van een lokaalspoorlijn vertoont - in gans Ede bedraagt de maximumsnelheid bijvoorbeeld slechts veertig kilometer per uur - zorgt dit ervoor dat de spoorlijn bepaald geen gemiddelde Nederlandse spoorlijn is. Daarenboven loopt de spoorlijn door de Gelderse Vallei, een zeer agrarisch gebied, zodat landelijke scènes langs deze lijn aan de orde van de dag zijn. De kenmerkende lichtblauwe Valleilijnkleurstelling zorgt er tevens voor dat de unieke Protosstellen gemakkelijk te herkennen zijn. Deze mijns inziens fraaie kleurstelling zal helaas vanaf december 2021 verdwijnen, met ingang van de nieuwe concessie worden de treinen in een RRReis-outfit gestoken. RRReis is de benaming voor een nieuw merk dat het openbaar vervoer in het grootste deel van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel omvat. Ook de Valleilijn gaat onder deze concessie vallen, zodat de paars-blauw-groene RRReis-kleurstelling leidend wordt op de treinstellen. Dit alles vormde voor ondergetekende de aanleiding om eens naar deze spoorlijn te reizen. Het feit dat de Valleilijn een wat onbekendere spoorlijn in het midden des lands is, dat bovendien een vrij kalm bestaan leidt, leidde ertoe dat ik in de afgelopen jaren nauwelijks foto's had gemaakt op deze spoorlijn. Over het algemeen ben ik immers dikmaals in België te vinden en bij mijn zeldzame dagjes uit in eigen land vertoef ik meestentijds in andere oorden. Dankzij de lockdown werd ik echter gedwongen een bestemming in eigen land op te zoeken, hetwelk de keuze op de Valleilijn deed vallen. Sedert de aanvang van de lockdown was het - ironisch genoeg - zeer goed weer, in tegenstelling tot de periode ervoor. De zon scheen zeer vaak, hetgeen dikwijls gepaard ging met strakblauwe luchten. Reden te over dus om eindelijk eens een Protos vast te leggen op de Valleilijn, zodat ik een bezoekje plande op 22 april. Daar ik niet een ganse dag onderweg wenste te zijn, werd slechts een bezoek aan één fotopunt voorzien. Begin 2019 maakte ik reeds een foto van een Flirt te Meulunteren, zodat ik mij nu op een ander fotopunt wenste te richten. Een leuke foto van vorig jaar indachtig besloot ik om eens naar dat fotopunt te gaan, hetwelk in het buurtschap Doesburgerbuurt ligt. De metershoge populier aldaar is toch wel typerend voor dat fotopunt, terwijl de akker links voor de zo kenmerkende agrarische sfeer in die contreien zorgt. Enfin, zo gezegd, zo gedaan en zo kwam ik na een lange reis omstreeks vijf over twee uiteindelijk in Lunteren aan. Door het zeer goede weder had ik het reeds snel aardig warm, zodat een verkoelend ijsje meer dan welkom was. In die week was het zeer geliefde, doch normaal peperdure Ben & Jerry's-ijs in de aanbieding bij de Albert Heijn, hetwelk mij deed besluiten om naar de lokale supermarkt te gaan om daar een bak ijs te halen. Eenmaal aangekomen bij 's lands grootste grootgrutter bleken vele anderen mij reeds voor te zijn geweest, zodat het ijs was uitverkocht... Gelukkig bleek er nog meer ijs, dat normaal vrij duur is, in de aanbieding te zijn, namelijk pindakaasijs van het merk Häagen-Dazs. Ik besloot dus om daar een bak van mee te nemen, waarna ik vervolgens met de fiets richting de Peteweg ging, de plek waar het fotopunt is gelegen. Daar ik nog meer dan genoeg tijd had voordat de trein zou passeren, besloot ik om de toeristische route te nemen via de Boslaan. Dit betoonde een prachtige, zeer lommerrijke laan te zijn, waarlijk zeer mooi om doorheen te fietsen. Vervolgens sloeg ik rechtsaf de Molenweg in, een zandweg tussen verscheidene engen gelegen. Een eng is een oude, middeleeuwse akker die dikmaals voorkomt in deze omgeving. Typerend voor een eng is het feit dat de akker enigszins gebold is en hoger dan de weg ligt. Dit komt door het feit dat er veelvuldig mest over de akkers werd uitgereden, waardoor des akkers niveau langzaam steeg. Een eeuwenoud stukje cultuurlandschap, dat een van de beschermde onderdelen van de Doesburgerbuurt vormt. Nadat ik op het fotopunt was aangekomen, zag ik dat de populier al mooi groen kleurde, dat was mooi meegenomen. Ik besloot nog even neder te zijgen, teneinde alvast wat ijs te eten. Even voor half drie passeerde een Flirt mij vanuit de andere richting, het duurde dus niet lang meer, vooraleer de trein naar Ede zou passeren. Ik had echter pech, de trein bleek met een Flirt te rijden, terwijl ik eigenlijk op een Protos had gehoopt. Enfin, daar de tegentrein eveneens een Flirt was, beduidde dit dat de volgende trein naar Ede een Protos zou zijn, waardoor ik nog even bleef wachten voor de volgende trein. Terwijl ik zo in het heerlijk schijnende zonnetje zat, kon de wachttijd prima worden doorgebracht dankzij het zeer goed smakende ijs dat ik tot mijn beschikking had. Nadat het ijs op was - en ik weer 1350 kilocalorieën rijker was - duurde het niet lang meer, vooraleer de trein zou komen. Vanuit de richting Ede kwam de Flirt langs, waarna ik mij opstelde om weldra stoptrein 31339 naar Ede-Wageningen vast te leggen. In de landelijke omgeving van de Doesburgerbuurt zien we derhalve de 5032, een der vijf Protostreinen, passeren op weg naar Ede. Na de foto was het weer tijd om mijn spullen in te pakken en de lange terugreis aan te vangen. Al met al was het toch wel een geslaagde middag, waarbij het bovenal zeer aangenaam was om eindelijk weer eens op pad te zijn geweest.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Lunteren, Gelderland
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Lunteren
22-05-20 Connexxion Protos 5032, Lunteren
22-05-20 Connexxion Protos 5032, Lunteren
 • Author: Julian de Bondt Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-22 11:37:44
 • Geographical coordinates of the taken: 52°5'16"N - 5°37'22"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
22-05-20 Connexxion Protos 5034, Lunteren
22-05-20 Connexxion Protos 5034, Lunteren
 • Author: Julian de Bondt Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-22 11:06:19
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'4"N - 5°37'44"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
260520 | CXXN 5039 & 5038 | 31325 | Lunteren.
260520 | CXXN 5039 & 5038 | 31325 | Lunteren.
 • Author: srmeijer Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-26 11:36:54
 • Geographical coordinates of the taken: 52°5'8"N - 5°37'26"O
 • Lunteren - De afgelopen weken zijn gekoppelde treinstellen op de regionale lijnen schaars geworden. Zo ook op de Valleilijn, alwaar er sinds 19 maart slechts 2x per uur een trein rijdt. In het eerste weekend van deze "Corona-dienstregeling" reden er ook in het weekend 2 treinen per uur. Een week later werd ook dat afgeschaald naar een uursdienst. De hoge ziekteverzuim was hier mede de oorzaak van. Nu de eerste versoepelingen een feit zijn zal de dienstregeling vanaf 1 juni weer op het oude peil zijn. Ook de korte slagen naar Barneveld Zuid gaan vanaf dinsdag 3 juni weer rijden. Om toch meer capaciteit te kunnen bieden kunnen er sinds maart 2017 twee omlopen gecombineerd rijden omdat er door de komst van de Flirt-stellen 5038 en 5039 nu 7 treinen beschikbaar zijn voor de treindienst. Daarvoor werd met de GTW 5037 en later GTW-D's van Breng het dagelijks benodigde aantal van 6 treinen op peil gehouden. Omdat de 5038 en 5039 van hetzelfde type zijn kunnen deze vanzelfsprekend gecombineerd rijden. Dat gebeurde al sinds het begin in de rangeerdienst van en naar de Bokkeduinen, maar tot 26 mei zijn de treinstellen nooit gecombineerd ingezet in de reizigersdienst. Om voldoende ruimte en capaciteit te bieden in verband met het coronavirus is een derde koppelstel gewenst. Ook later is er bij verstoringen op die manier op alle 3 de omlopen op de dienst naar Ede-Wageningen een koppelstel mogelijk. Tot halverwege 2019 was het rijden met twee Flirt's niet mogelijk, omdat niet alle perrons lang genoeg bleken te zijn. Na aanpassing bleef een testrit uit, omdat men bang was dat het onderstation in Lunteren niet voldoende stroom zou kunnen leveren. Vele maanden gingen er overheen, voordat groen licht werd gegeven om een drietal testritten te rijden naar Ede-Wageningen. Rondom Lunteren is de spanningsvoorziening niet berekend op de nieuwerwetse krachtpatsers van Stadler. De begrenzer van 2.5 kA wordt met een los stel dan wel niet aangesproken, maar het feit dat dit de laagste stand is spreekt boekdelen. Een Protos trekt bij vol vermogen zo'n 800 Ampère, een Flirt ruim 2000... Op dinsdag 26 mei stond ik rond 4.20 uur naast Protos 5033, om deze gereed te maken voor de dienst van die dag. Mijn taak was het rijden van de eerste trein van de dag. Dat is altijd een leuke dienst, aangezien je het hele spoor voor jezelf hebt. Vandaag werd ik ook nog eens getrakteerd op een prachtige zonsopkomst, waardoor de door mij niet zo geliefde vroege dienst toch iets minder erg was. Op het plan van die dag stond dat er rond 9.30 uur een wissel zou plaatsvinden tussen de 5033 en 5039+5038. Navraag deed mijn vermoeden overgaan in het feit dat er dan toch een gekoppelde flirt zou gaan rijden. Er stonden 3 ritten achter elkaar gepland, waarbij de tweede precies mijn trein zou kruisen in Lunteren. Aangezien de capaciteitsknaller enige vertraging had opgelopen door een overwegstoring, werd de camera even in gereedheid gebracht om het tafereel op de gevoelige chip vast te leggen. We zien de frisblauwe 5039 op kop van trein 31325, met achterop de 5038. Mijn vertrek heb ik maar even uitgesteld, de bovenleidingsspanning was bij vertrek van de trein naar Ede-Wageningen gezakt tot een magere 1200 Volt... Ik was allang blij dat ik de sleutel van deze Stadler's vandaag niet nodig heb gehad.
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1315
20200516_1315
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 20:14:11
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'4"N - 5°38'36"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1331
20200516_1331
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 20:26:32
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'2"N - 5°38'37"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1317
20200516_1317
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 20:16:02
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'3"N - 5°38'37"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1322
20200516_1322
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 20:19:30
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'2"N - 5°38'37"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1336
20200516_1336
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 20:30:30
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'2"N - 5°38'38"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1341
20200516_1341
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 20:33:07
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'1"N - 5°38'38"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1281
20200516_1281
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 19:10:47
 • Geographical coordinates of the taken: 52°5'58"N - 5°38'35"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1302
20200516_1302
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 19:58:13
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'3"N - 5°38'36"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20200516_1294
20200516_1294
 • Author: 123_456 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-05-16 19:39:45
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'1"N - 5°38'37"O
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Connexxion 839 Meulunteren
Connexxion 839 Meulunteren
 • Author: Davy Beumer Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2007-08-12 10:37:37
 • Geographical coordinates of the taken: 52°6'33"N - 5°37'43"O
 • Tussen Barneveld en Lunteren is de 839 onderweg als stoptrein naar Ede-Wageningen. Het Plan V treinstel werd destijds (van 10 december 2006 tot eind 2007) door Connexxion geleased van NS Financial Services in afwachting van de inzet van de nieuwe Protos treinstellen op de Valleilijn. 12 augustus 2007
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 1275. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top